Zachęta do podtrzymania i wznowienia śpiewu Suplikacji

 

ZACHĘTA

Ostatnie dni przynoszą nam bardzo niepokojące informacje o znacznym wzroście liczby nowych zachorowań w związku z pandemią koronawirusa. Już wiosną, podczas pierwszej fali zachorowań, zaleciłem, aby we wszystkich kościołach i kaplicach, na zakończenie Mszy świętych i nabożeństw (przed błogosławieństwem końcowym) zanosić do Boga modlitwę słowami Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”.

Polecam zatem, by kontynuować śpiew Suplikacji na zakończenie wszystkich Mszy świętych i nabożeństw, a tam, gdzie tę praktykę zarzucono, aby począwszy od dziś do niej powrócić.

Zawierzam ten czas naszej najtroskliwszej Opiekunce, Pani i Królowej Narodu Polskiego, Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej, a także wstawiennictwu Świętego Jana Pawła II.

 

Z błogosławieństwem

  

Abp Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

 

——————————————————————————————-

Zachęca się ponadto do korzystania – jeśli przepisy liturgiczne na to zezwalają – z formularza Mszy świętej „w czasie pandemii”:

FORMULARZ

UWAGI LITURGICZNE

Info: archiczest.pl

Zarządzenie w sprawie niektórych aspektów działalności duszpasterskiej w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

 

Częstochowa, dn. 15 października 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE

w sprawie niektórych aspektów działalności duszpasterskiej w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego

na dzień 15 października 2020 r.

 

W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w sytuacji pandemii, konieczne jest zastosowanie się do nich także w kwestii działalności duszpasterskiej Kościoła.

Wobec ograniczenia w liczebności wiernych mogących uczestniczyć w liturgii (w „strefie żółtej” – jedna osoba na cztery metry kwadratowe; w strefie „strefie czerwonej” – jedna osoba na siedem metrów kwadratowych), należy – podobnie, jak to było już podczas ograniczeń w marcu i kwietniu br. – na podstawie powierzchni użytkowej świątyni określić maksymalną liczbę osób mogących jednocześnie się w niej znajdować, a informację o tym umieścić na drzwiach wejściowych.

Z dniem 17 października 2020 r. wchodzą w życie następujące zasady:

  1. Dyspensa:

 

Zgodnie z dekretem z 28 maja br. została odwołana dyspensa ogólna z dnia 24 marca 2020 r., natomiast obowiązuje nadal dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej. dla: 

  • osób w podeszłym wieku,
  • osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  • osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie żółtej” i „strefie czerwonej”, od dnia 18 października 2020 r. włącznie, udzielam dyspensy ogólnej od wspomnianego obowiązku wszystkim wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Częstochowskiej.

Dla stworzenia możliwości udziału większej liczby wiernych w Eucharystii, poszczególni proboszczowie, administratorzy parafii i rektorzy kościołów mogą skorzystać z prawa do kwadrynacji w niedziele i święta nakazane po uprzednim uzyskaniu przynajmniej ustnej zgody wikariusza generalnego. Należy rozważyć rozdzielenie Mszy Świętych koncelebrowanych w kilku intencjach na kilka, odprawianych jedna po drugiej, Mszy Świętych sprawowanych w pojedynczych intencjach

Czytaj dalej Zarządzenie w sprawie niektórych aspektów działalności duszpasterskiej w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego

Odwołanie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszach świętych

 

Częstochowa, 28 maja 2020r.

L. dz. 864/5.1.1/2020

W odpowiedzi na „Komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych”z dnia 27 maja 2020 r. (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego),biorąc pod uwagę aktualne zarządzenia państwowe,od niedzieli, 31 maja br. (włącznie),

odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną dnia 24 marca 2020 r.,

Udzielam jednak zwolnienia od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane:

osobom w podeszłym wieku

osobom z objawami infekcji

wszystkim, którzy czują obawę przez zarażeniem.

Treść niniejszej dyspensy należy niezwłocznie umieścić na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej.

Usilnie prosi się także o ogłoszenie jej wiernym,umieszczenie jej na stronach internetowych parafii, na tablicach ogłoszeń, w biuletynach parafialnych i w mediach społecznościowych.

(-)✠Wacław DEPO

ARCYBISKUP METROPOLITA

CZĘSTOCHOWSKI

 

(-)Ks. Marian SZCZERBA

KANCLERZ

DOKUMENT DO POBRANIA (PDF)

DOKUMENT DO POBRANIA (JPG)

Info: archiczest.pl

Zarządzenie Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, w sprawie nowych zasad przygotowania kanoniczno-duszpasterskiego do zawierania małżeństw

 

 

Częstochowa, dn. 4 maja 2020

L. dz. 616/5.1.1/2020

 

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

   ZARZĄDZENIE

 

Mając na uwadze, że z dniem 1 czerwca 2020 r. wchodzi w życie uchwalony przez Konferencję Episkopatu Polski Dekret ogólny o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich  z  narzeczonymi  przed  zawarciem  małżeństwa  kanonicznego z dnia 8 października 2019 r., który reguluje na nowo kwestie rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi i określa zasady obowiązujące  w dziedzinie zawierania małżeństw oraz wynikającej z tego dezaktualizacji dotychczas używanych w Archidiecezji Częstochowskiej formularzy pism w sprawach sakramentu małżeństwa, zarządzam, iż przestaje obowiązywać Instrukcja w sprawie małżeństw zawieranych na terenie Archidiecezji Częstochowskiej z 15 maja 2009 r.

Jednocześnie zobowiązuję duszpasterzy w Archidiecezji Częstochowskiej do:

–  zapoznania się z treścią powyższego Dekretu;

–  stosowania wyłącznie dołączonego do Dekretu nowego wzoru Protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa  wraz z załącznikami;

–  korzystania wyłącznie z nowych formularzy obowiązujących w procedurach wynikających z prawa małżeńskiego i udostępnionych na serwisie archiczest.pl oraz dostępnych także w wersji drukowanej w siedzibie Kurii Metropolitalnej;

–  stosowania nowych zasad rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa zgodnymi z wytycznymi Dekretu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

 

(-)+ Wacław DEPO

ARCYBISKUP METROPOLITA

CZĘSTOCHOWSKI

 

(-) Ks. Marian SZCZERBA

KANCLERZ

 

DEKRET OGÓLNY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O PRZEPROWADZANIU ROZMÓW KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE DO POBRANIA